Erosjonsreduserende tiltak i Skibekken

Skibekken (også kalt Finstadbekken og Østensjøbekken) er en av hovedbekkene som leder overvann ut fra Ski tettsted. Fortetting og utbygging i Ski har i årenes løp gitt endret avrenning til bekken.
Ny planlagt utbygging vil ytterligere kunne forsterke disse effektene, selv om det stilles krav om overvannstiltak i forbindelse med ny utbygging. Utbyggingspresset i Ski forventes å øke ytterligere når Follobanen settes i drift. Fortetting og økt press på nye utbyggingsområder kan også gjøre bebyggelse og infrastruktur enda mer utsatt for endringer i klima.

Fra Ski tettsted til Østensjøvann renner Skibekken gjennom jordbruksområder hvor jordsmonnet i hovedsak består av leire. På denne strekningen er det registrert problemer med erosjon og ras ved sterke nedbørsepisoder. Vannstanden i bekken øker med opp mot en meter. Østensjøvann går ved slike episoder over sine bredder og oversvømmer jordbruksområdene rundt vannet.

I regi av PURA ble prosjekt Østensjøvann gjennomført i 2014 i nedslagsfeltet til innsjøen. Det har vist seg å være utfordrende å redusere fosforinnholdet i Østensjøvann, og prosjektet skulle kartlegge ytterligere muligheter for tiltaksgjennomføring på landbruksarealene i nedslagsfeltet. Et tiltak som ble fremhevet var utbedring og sikring av Skibekken for å hindre utrasing og graving i bekkeløpet.

Prosjekt «Utbedring og sikring av Skibekken»:
For å planlegge og gjennomføre tiltak med utbedring og sikring av Skibekken ble det nedsatt en ad hoc-gruppe. Arbeidet i gruppen ble koordinert av PURA, og deltakere var grunneiere, brukere, Follo landbrukskontor og Ski kommune. Det ble innhentet fagkompetanse fra to konsulentfirmaer. Gruppens arbeid resulterte i to rapporter: En rapport fra Sweco: «Finstadbekken – erosjonssikring – tiltak – prinsipper og modell for kostnadsfordeling» (Finstadbekken=Skibekken) og en rapport fra NIBIO: «Tiltak i Skibekken – erosjonsdempende tiltak i bekken mellom Ski sentrum og Østensjøvann».

På bakgrunn av rapportene ble det laget en arbeidsplan for tiltaksgjennomføring, og det ble avtalt med grunneiere og brukere hvem som skulle gjøre hva. Det ble innhentet nødvendige tillatelser fra Norges Vassdrags- og Energidirektorat, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Akershus fylkeskommune og Ski kommune. Arbeidet ble igangsatt vinteren 2017/2018, videreført sommeren/høsten 2018 og avsluttet sommeren 2019. Lokale landbruksentreprenører med lang erfaring fra tilsvarende arbeid står for gjennomføringen. Arbeidet følges opp og kvalitetssikres av Follo landbrukskontor.

Dette er gjennomført:
Tiltaksgjennomføringen har bestått i:

Tiltak: Effekt:
Rydding av vegetasjon langs bekken Hindrer rotvelt med påfølgende utrasing av jord og oppdemming av bekkeløpet
Steinsetting (plastring) og reparasjon av utrasinger Stabiliserer og sikrer bekkekantene, hindrer erosjon
Etablering av steinterskler Bremser farten på vannet ved at det etableres mindre vannfall. Demper energien i vannet. Lavere fart gir mindre erosjon.
Sikring av rørutløp ved utskifting av gamle og dårlige samleledninger og drensledninger fra det drenerte jordbruksområdet Reparerer erosjonssår ved utløp, utbedrer lekkasjer fra rørene.
Etablering av steinsatt nedløp for overflatevann Gir en kontrollert trase til bekken for overflatevann som samler seg på jordene

Se NIBIO-rapporten som danner grunnlaget for tiltaksgjennomføringen, med vedlegg.

Finansiering:
Prosjektet «Utbedring og sikring av Skibekken» er finansiert ved et spleiselag mellom Miljødirektoratet, Ski kommune, PURA og grunneiere og brukere ved egeninnsats.


Videre arbeid – vedlikehold:

  • Sedimentering av partikler ved steintersklene kan på sikt medføre behov for tømming av sedimenter. Ski kommune vil gjennomføre en slik tømming.
  • Pleie av vegetasjonssonen må gjennomføres med jevne mellomrom siden trær og busker vil vokse opp igjen og gi ny risiko for erosjon som beskrevet over. Grunneierne oppfordres til å gjennomføre vegetasjonspleie.

Konklusjon:
Prosjektet «Utbedring og sikring av Skibekken» er et vellykket prosjekt der vannområdet legger til rette for et godt samarbeid mellom offentlig forvaltning og jordbruksnæring. Det rettes en stor takk til alle involverte som har stått på for å bidra til gjennomføring av prosjektet.
Erfaringene fra planleggingen og gjennomføringen av tiltak tas videre til andre bekkeløp med lignende utfordringer. Neste bekk ut er Skuterudbekken/Grytelandsbekken!

Se omtale av sluttbefaringen i Skibekken 06.06.2019 her.

Bilder fra Skibekken (alle fotos: Follo landbrukskontor):

Før-situasjon:

Etter-situasjon: