Overvåking av vannkvaliteten

I PURA, vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget, drives det en omfattende overvåking av kvaliteten på vannet. Resultatet av overvåkingen gir grunnlag for å sette inn de rette tiltakene for å forbedre vannkvaliteten. PURA er delt inn i 17 ferskvannsforekomster og 2 marine vannforekomster. Årsrapportene for vannkvalitetsovervåking viser status for den tiltaksrettede overvåkingen i de 18 ferskvannsforekomstene. Årsrapportene finner du under fanen «Publikasjoner» / «Årsrapporter for overvåkingen». For de marine vannforekomstene Bunnebotn og Bunnefjorden vises det til årsberetning og delrapporter fra Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord, se www.indre-oslofjord.no.

Vannkvalitetsovervåkingen har følgende delmål:

– kartlegge vannkvaliteten i alle større og mindre vannforekomster som kan være forurenset

– kartlegge alle forurensningskilder av betydning

– overvåke langsiktige endringer i vannkvaliteten i alle vannforekomster som en følge av lokal forurensning. Vurdere eventuelle langsiktige endringer i lokalitetens økologiske status og biologiske mangfold

– opparbeide et datagrunnlag for fastsettelse av kjemiske og biologiske (økologiske) vannkvalitetsmål, vurdere måloppnåelse på grunnlag av foreslåtte tiltak, vurdere kostnader

– opparbeide et datagrunnlag som viser effekter av ulike typer tiltak og gi et godt beslutningsgrunnlag for ytterligere iverksettelse av tiltak