Bakgrunn

I Norge er det regjeringen som har ansvaret for gjennomføring av av EUs vanndirektiv (”Water Framework Directive”, rammedirektivet for vannressurser) av 23.10.2000. Direktivet er implementert i norsk lovverk gjennom «Forskrift om rammer for vannforvaltningen – vannforskriften» av 01.01.2007. Forskriften er hjemlet i forurensningloven, plan- og bygningsloven og vannressursloven og forvaltes av Miljøverndepartementet og Olje- og energidepartementet i fellesskap.
Regjeringen rapporterer til EU om status og fremdrift i arbeidet med vannkvalitet i Norge. Ansvaret er fordelt på flere departementer i Regjeringen:

 • Klima- og miljødepartementet (koordineringsansvar)
 • Fiskeri- og kystdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Olje- og energidepartementet
 • Samferdselsdepartementet
 • Finansdepartementet
 • Kommunal- og regionaldepartementet
 • Nærings- og handelsdepartementet

Representanter fra disse departementene sitter sammen i en departementsgruppe. Departementene har ansvaret for å fastsette de forvaltningsmessige, juridiske og økonomiske rammer for arbeidet. De skal også sørge for de nødvendige virkemidler for gjennomføring av planprosessenen og tiltaksprogrammene blir stilt til rådighet slik at miljømål blir nådd.
Miljøverndepartementet har koordineringsansvaret for den nasjonale gjennomføringen, rapporterer om gjennomføringen til ESA og representerer Norge i samarbeidet mellom Norge og EU-landene om gjennomføringen av direktivet. Dette foregår bl.a. gjennom de europeiske vanndirektørmøtene.

Direktoratene/etatene under de berørte departementene har sentrale oppgaver både i forberedelsen og gjennomføringen av direktivet, og en direktoratsgruppe er opprettet for dette formålet. Denne skal sikre at vannforvaltningen er samordnet på etatsnivå. Direktoratsgruppen skal dessuten være en viktig rådgiver for gjennomføringen av direktivet på regionalt nivå ved blant annet utarbeidelse av veiledere.
Direktoratsgruppen består av representanter fra følgende direktorater/etater:

 • Miljødirektoratet (koordineringsansvar)
 • Fiskeridirektoratet
 • Folkehelseinstituttet
 • Kystverket
 • Havforskningsinstituttet
 • Mattilsynet
 • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
 • Norges geologiske undersøkelser (NGU)
 • Direktoratet for mineralforvaltning
 • Statens landbruksforvaltning (SLF)
 • Statens vegvesen (Vegdirektoratet)

Miljødirektoratet koordinerer arbeidet på direktoratsnivå og samordner norsk deltakelse i den felles europeiske gjennomføringsstrategien for vanndirektivet.

En nasjonal referansegruppe er knyttet til Direktoratsgruppen for å sikre informasjon og medvirkning for bransjeorganisasjoner, frivillige organisasjoner og det sivile samfunn.

I Norge er vannrammedirektivet implementert i norsk lovverk gjennom forskriften ”Forskrift om rammer for vannforvaltningen – Vannforskriften” av 01.01.2007. 27.06.2008 ble det av Kongen i statsråd vedtatt en proposisjon der Stortinget ble oppmodet til å si seg enig i at EU´s vannrammedirektiv tas inn i EØS-avtalen.

Ansvaret for å koordinere arbeidet med vannforskriften er gitt til nasjonale vannregionmyndigheter, VRM. Oslo og Viken med Bunnefjorden og Årungen- og Gjersjøvassdraget er en del av vannregion 1, Innlandet og Viken vannregion. Viken fylkeskommune er vannregionmyndighet for vannregion 1.

Arbeidet som vannregionmyndigheten utøver skal skje i nært samarbeid med et vannregionutvalg. Vannregionutvalget for vannregion 1 består av fylkeskommuner, kommuner og berørte sektormyndigheter på regionalt nivå.
For gjennomføring av EUs vannrammedirektiv i Bunnefjorden, Årungen og Gjersjøen er vannområdet PURA – Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget, opprettet. Det er opprettet en styringsgruppe/vannområdeutvalg for vannområdet i tillegg til en prosjektgruppe og tre temagrupper.

Eier av PURA er kommunene Ås, Frogn, Nesodden og Nordre Follo. Oslo kommune var eierkommune frem til 31.12.2012, da de trakk seg finansielt fra prosjektet. Kommunen har fremdeles arealer i PURA og deltar som assosiert medlem i styringsgruppen, i prosjektgruppen og i temagruppene.