Vannkvaliteten i ditt område

PURA er delt inn i 17 tiltaksområder med ferskvann og 2 tiltaksområder som er marine. Her kan du se et kart over hele vannområdet med tiltaksområdene og navnene på disse.  Tilstandsklassifisering og vurdering av økologisk tilstand i PURA kan du lese om i et utdrag fra årsrapport for vannkvalitetsovervåkingen i PURA 2013. Last ned utdraget her.

Faktaark for hvert enkelt tiltaksområde kan du laste ned her.

Når effekten av tiltak i tiltaksområdene skal vurderes, er fosforkonsentrasjonen en sentral parameter. Kildene til forurensning av fosfor i hver vannforekomst kan du se her.

I menyen til venstre kan du gå inn på hvert enkelt tiltaksområde og se utvikling i fosforkonsentrasjon gjennom inneværende år og gjennom de siste årene. I begge figurene er målet for fosforkonsentrasjonen i 2027 vist ved søylene til høyre. I figuren som viser utvikling i fosforkonsentrasjon gjennom de siste årene er det gjennomsnittet pr. år som er vist. Figurene gir deg en god oversikt over status for kvaliteten av vannet nær deg!

Figurene for innsjøene viser utviklingen i total fosfor (TP). Figurene for elvene og bekkene viser i tillegg til utvikling i TP også utvikling i total reaktiv fosfor (TRP). TRP gir et estimat på biotilgjengelig fosfor, det vil si det fosforet som er umiddelbart tilgjengelig for alger. I innsjøer antar man at algene tar opp det biotilgjengelige fosforet raskt, derfor måles det kun på TP.

Innsjøene prøvetas fra mai til oktober, bekkene og elvene prøvetas hele året. Det mangler data for enkelte år.