Forurensningskilder og tiltak

Vannområdet PURA er tett befolket og det drives en hel del intensivt jordbruk på marine sedimenter. Forurensning i form av fosfor til bekker, elver og innsjøer er derfor en vesentlig utfordring. Fra tettstedsarealer og veier er det også avrenning av miljøgifter og salt. I mindre begrensede områder er det også utfordringer med forurenset grunn (alunskiferdeponi, nedlagte avfallsfyllinger).

Tiltak rettes inn mot kildene: Befolkning og landbruk. Tiltaksanalysen for PURA 2016-2021 redegjør for status for vannkvaliteten, målet innen 2021 og tiltakene som er nødvendige for å nå målet. De foreslåtte tiltakene i tiltaksanalysen operasjonaliseres gjennom de kommunale planene for vann og avløp og landbrukskontorets arbeid for miljøriktig landbruksdrift. Under fanen «Publikasjoner» / «Tiltaksanalyser» kan du lese mer om tiltaksanalysen for PURA 2016-2021.