Mål og aktiviteter

Samarbeidet i regi av vannområdet PURA skal sikre god kjemisk og økologisk tilstand, tilnærmet naturlig, for vannkvaliteten i Bunnefjorden, Gjersjøen og Årungen. Naturlig økologisk tilstand er en tilstand der dyr og planter lever i et miljø som er i harmoni med menneskelig aktivitet. Forurensninger skal fjernes og tiltak settes inn for å gjøre forbedringer.
Effektmålet (brukermålet) er å koordinere aktiviteter som innen 2021 (se merknad under tid/fremdrift) gir god kjemisk og økologisk tilstand for overflatevannet i vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget. For brukerne vil dette bety fortsatt anvendelse av Gjersjøen som drikkevannskilde og økt anvendelse av Bunnefjorden, Årungen og Gjersjøen som rekreasjonsområde.

Resultatmålet har kriterier som kvalitet, tid/fremdrift, kostnad og kommunikasjon.

  • Kvalitet: Etter gitte kvalitetskriterier skal vannkvaliteten i vannområdet innen tidsfristen inneha god kjemisk og økologisk tilstand. God kjemisk og økologisk tilstand skal, om mulig, være tilnærmet naturtilstand. Formålet er å beskytte – og om nødvendig forbedre – miljøtilstanden i vannområdet. Forurensning skal fjernes, og tiltak skal settes inn der det trengs for å styrke miljøtilstanden gjennom målrettede planer, herunder riktig arealforvaltning. Grenseverdier for ulike parametre skal samsvare med tilpasning til EUs vannrammedirektiv/vannforskriften. Status for vannkvaliteten vil fremkomme ved årsrapportering og i tiltaksanalyser som prosjektet gjennomfører.
  • Tid/fremdrift: God kjemisk og økologisk tilstand for vannkvalitet skal nås innen 2015. Merknad: Det overgripende målet for vannforvaltningen i Norge er at alt vann skal ha god kjemisk og økologisk tilstand innen 2021. PURA er med i første planperiode og skal derfor oppnå dette målet innen 2015, som er koordinert med EU-landenes frister. I PURA har det vært nødvendig å be om utsatt frist for de aller fleste av vannforekomstene, ref. «Tiltaksanalyse for PURA» (2009). Hovedårsaken er langsom responstid fra tiltak innføres i landbruket til effekt oppnås. Revidert tiltaksanalyse for PURA 2016-2021 varsler også vanskeligheter med å nå miljømålene innen 2021.
  • Kostnad: Prosjektet skal gjennomføres mest mulig kostnadseffektivt, og innenfor de rammer som til enhver tid foreligger i budsjettet.
    Økonomiske bidrag fra eierkommunene sammen med statlige bidrag vil danne budsjettgrunnlag for årene 2008-2015. Innen utgangen av 2015 fattes et nytt vedtak i PURAs eierkommuner om videre finansieringsmodell. Statlige midler vil være avgjørende for et godt aktivitetsnivå i prosjektet.
  • Kommunikasjon/informasjon: Kartlegging av brukertilfredshet (for eksempel brukerundersøkelser vedr. kvalitet på ekstern kommunikasjon, gjentagende brukerundersøkelser etter oppnådd vannkvalitet mm).

Aktiviteter:

Ansvarlig for hovedaktivitetene er i tillegg til PURA: Vannregionmyndigheten, Akershus fylkeskommune, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord, Departementsgruppen og Regjeringen.

Hovedaktiviteter
 Fordele og koordinere arbeid og prosesser i prosjektorganisasjonen
 Forvalte prosjektets midler i henhold til prosjektets mandat – innhente prosjektmidler og sikre effektiv bruk av disse
 Legge til rette for involvering av interessenter
 Sikre lokal forankring blant annet vet å fremskaffe lokal kunnskap og lokalt genererte forslag til miljøtiltak
 Sikre faglig forankring ved å etablere og opprettholde et faglig nettverk
 Sikre god kommunikasjon med og på tvers av interessenter
 Sikre god kommunikasjon mot sentrale myndigheter: Vannregionmyndigheten, Akershus fylkeskommune,
Fylkesmannen i Oslo og Akeshus, Miljødirektoratet, sektorer.
 Sikre god kommunikasjon mot media – «selge» prosjektet og budskapet
 Utarbeide miljøovervåkingsprogram for vannområdet – sørge for gjennomføring og rapportering
 Koordinere vannområdets rapportering til vannregionmyndigheten
 Gjennomføre tiltaksanalysen
 Koordinere arbeidet mot de øvrige vannregionene i vannregionen
 Utarbeide høringsuttalelser til relevante prosesser/aktiviteter i vannområdet
 Med utgangspunkt i godkjent forvaltningsplan: Følge opp miljømål/innarbeidelse i kommuneplansystemet