Prosjekt Østensjøvann

PURA ønsker å intensivere tiltaksarbeidet i tiltaksområde Østensjøvann. Høsten 2014 ble derfor prosjekt Østensjøvann igangsatt, og prosjektet er nå ferdigstilt. PURA arrangerte 19.11.2015 i samarbeid med Follo landbrukskontor et informasjonsmøte for bøndene i nedslagsfeltet til Østensjøvann om resultatene fra prosjektet.

En lydhør og aktiv forsamling fikk høre om at området har miljøbevisste bønder som allerede gjennomfører mange viktige tiltak på sine eiendommer. Det ble redegjort for de to del-rapportene i prosjektet:  Rapport miljørådgivning som du kan laste ned her og rapport fosforindeks som du kan laste ned her.  Presentasjonen til Anita Borge kan du laste ned her. Presentasjonen til Lars Martin Julseth kan du laste ned her. Oppfølgingspunktene fra møtet blir tatt inn i aktivitetsplanen til temagruppe Landbruk i PURA.

Bakgrunnen for prosjekt Østensjøvann:

Østensjøvann, beliggende i Ås kommune med nedslagsfelt i Ås og Ski kommuner er en sterkt eutrof innsjø med meget høyt fosfor-innhold. Innsjøen er et naturreservat, underlagt strengt statlig vern etter naturmangfoldloven. Hovedkildene til forurensninger til innsjøen er i første rekke jordbruk, men en del kommer også fra kommunalt ledningsnett, spredt bebyggelse og tette flater. Konsentrasjonen av fosfor er meget høy både i vannfase og i sediment. Det er derfor en lang vei å gå før vannkvaliteten når god kjemisk og økologisk tilstand, i tråd med EUs vanndirektiv og vannforvaltningsforskriften.

Utfiske vurderes som et aktuelt tiltak for å forbedre vannkvaliteten i Østensjøvann, og PURA arrangerte 12.03.2014 et fagseminar med dette temaet. En forutsetning for å sette i gang med utfiske er fortsatt fokus på reduserte tilførsler til innsjøen. Flere tiltak på kildesiden (kommunalt avløpsnett, spredt bebyggelse og landbruk) bør derfor gjennomføres og intensiveres. Ski kommune har utarbeidet en oversikt over gjennomførte og planlagte tiltak innen kommunalt avløp som har redusert forurensningene til Skibekken/Finstadbekken. Ås kommune har oppgradert anlegg i spredt bebyggelse i Østensjøvannets nedslagsfelt. Landbrukssektoren har i mange år gjennomført betydelige tiltak i området rundt Østensjøvann. Prosjekt Østensjøvann ble opprettet i 2014 for at man skal se på muligheten for ytterligere tiltak i nedbørfeltet, og legge til rette for å gjennomføre disse tiltakene. Nå er prosjektet sluttført, og resultatene publiseres i løpet av noveber 2015 i en samlet prosjektrapport.

I prosjekt Østensjøvann har det blitt gjennomført gårdsbesøk med registrering av miljøtilstand og tilbud om rådgiving/planlegging samt gratis gjødslingsplan med bruk av fosforindekskalkulator. Alle bønder i nedslagsfeltet til Østensjøvann fikk høsten 2014 besøk av miljøplanrådgiver. Rapporten fra miljørådgivningen kan du laste ned her . Vinteren og våren 2015 ble det utarbeidet hydrotekniske delplaner med søknad om SMIL-midler. Gjødslingsplaner med fosforindeksberegninger ble utarbeidet for alle gårdene. Rapport fosforindeks kan du laste ned her . Inntrykket etter fosforindeksberegningene er at det er generelt god miljøtilstand i nedslagsfeltet til Østensjøvann. Bøndene arbeider allerede godt med effektiv og miljøriktig drift!