Båtseptik-forbud vedtatt i PURA

PURA har tatt initiativet til å forby tømming av septik fra fritidsbåter i Bunnefjorden. Et slikt forbud vil være et viktig løft for vannkvaliteten i Oslofjorden. PURA mener at dette vil redusere forurensningen betydelig, da båtseptik inneholder høye konsentrasjoner av næringsstoffer og smittestoffer. Båtseptik kan medføre oppblomstring av giftproduserende alger og denne type utslipp har også en estetisk side.

Nå har politikerne talt: De ønsker et forbud mot tømming av septik i fjorden. Dette er et viktig og svært gledelig vedtak som vil kunne gi positive effekter på vannkvaliteten i Indre Oslofjord.

Vannområdet PURA satte saken om et forbud på agendaen da vannområdet Horten-Larvik våren 2016 kom med en henstilling om tilslutning til et opprop mot utslipp av septik fra fritidsbåter i hele Oslofjorden. Henstillingen var ønsket behandlet i styringsgrupper/vannområdeutvalg i samtlige vannområder som grenser til Oslofjorden.

Av PURAs eierkommuner hadde i 2016 allerede Nesodden kommune innført forbud mot utslipp av båtseptik (2003), og i Morsa vannområde hadde Vestby kommune innført forbud. Man ønsket nå at også kommunene Ås, Frogn og Oppegård (nå Nordre Follo) skulle innføre et forbud, slik at samtlige eierkommuner med kystlinje i PURA kunne håndheve et forbud mot tømming av septik fra fritidsbåter.

PURA har et ansvar for å mane til handling i sine eierkommuner ved å sikre innføring av viktige tiltak for å bedre vannmiljøet. Oppropet fra vannområdet Horten-Larvik i 2016 ble derfor behandlet i vannområdets styringsgruppe som så positivt på initiativet og ønsket å støtte dette. Etter behandling i rådmannskollegiet ble saken behandlet i Follorådet. Også Follorådet stilte seg positive til initiativet fra PURA, som ble bedt om å utarbeide en felles politisk sak i de aktuelle kommuner om innføring av forbud mot utslipp av båtseptik.

Vedtaket i Follorådet ble fulgt opp ved etablering av en ad hoc-gruppe i PURA i 2017. Et viktig mandat for gruppen var å se på løsninger for en mottaksstasjon for båtseptik, da det var ønskelig at dette var på plass før forbudet ble innført. Ad hoc-gruppen foreslo hvilken type mottaksstasjon som var mest hensiktsmessig og vurderte mulig beliggenhet av et mottak. Gruppen så også på løsninger for økonomi/finansiering og daglig drift av mottaksanlegget. Konklusjonene og anbefalingene fra ad hoc-gruppen har inngått i den politiske saken som ble behandlet i eierkommunene i 2018-2019. Samtlige eierkommuner i PURA har nå vedtatt egen forskrift om forbud mot tømming av båtseptik fra fritidsbåter.

Etter vurdering av flere alternativer ble det besluttet at mottaksanlegget skulle etableres innerst i Bunnefjorden, ved Nesset. Ås kommune fikk oppgaven med å etablere mottaket, som skulle bestå av en flytebrygge med septikpumpe. Arbeidet ble ferdigstilt i 2020. Vannområdet PURA bidro med kr. 200.000 til mottaket, Akershus fylkeskommune (nå: Viken fylkeskommune) med kr. 100.000, resten ble finansiert gjennom Ås kommunes budsjetter. Mottaksanlegget ble offisielt åpnet 21. juni 2021 ved klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.