Skuterudbekken/Grytlandsbekken: Erosjonsreduserende tiltak gjennomført

Med god erfaring fra de erosjonsreduserende tiltakene i Skibekken gikk vi i 2020/2021 videre med tilsvarende tiltak i Skuterudbekken/Grytelandsbekken, Ås og Nordre Follo kommuner. Denne bekken renner inn i Østensjøvann fra sør, og er den andre store tilførselsbekken til Østensjøvann. Ved å redusere erosjonen også herfra vil Østensjøvann stå bedre rustet til det store tiltaket med utfiske, som igangsettes i 2021.

Prosessen frem til ferdigstilt erosjonssikring var den samme som for Skibekken:

  • møte med grunneiere og brukere
  • innhenting av midler fra Miljødirektoratet, kommune (i dette tilfelle Ås) og PURA
  • innhenting av tillatelser fra NVE, Statsforvalteren, Fylkeskommunen og kommunene
  • engasjement av landbruksentreprenører (grunneier og brukere) og gjennomføring av tiltak.

Tiltakene ble gjennomført i januar/februar 2021. Som i Skibekken besto disse i:

  • steinsikring av kanalsider og reparasjon av utrasinger
  • steinsikring eller utretting av meandere
  • sikring av rørutløp
  • bygging av steinterskler
  • vegetasjonspleie – fjerning av trær og/eller busker

Se NIBIO-rapporten som danner grunnlaget for tiltaksgjennomføringen.

Det er behov for ytterligere sikring på enkelte strekninger, blant annet i en sidebekk som renner ut i Skuterudbekken. Det tas sikte på at disse tiltakene vil bli gjennomført med midler fra SMIL-ordningen.

16. april 2021 ble det gjennomført en befaring av bekken. Her deltok deler av temagruppe Landbruk, landbruksentreprenørene som hadde gjennomført tiltakene og PURA. Se bilder etter tiltaksgjennomføringen under (alle fotos: Lars Martin Julseth, Follo landbrukskontor):

Steinterskler på rekke og rad:

Steinsikring i sving:

Rørutløp med steinsikring på motsatt side:

Mer steinsikring:

Flere terasser:

Fjerning av vegetasjon som henger ut i bekken:

Steinsetting der sidebekk renner inn i hovedbekk:

Vel blåst!