Oppstartsmøte med grunneiere og drivere langs Skuterudbekken/Grytelandsbekken – prosjekt innen erosjonsreduserende tiltak

PURA og Follo landbrukskontor arrangerte 25.02.2020 et oppstartsmøte med grunneiere og drivere langs Skuterudbekken/Grytelandsbekken med sidebekker. Hensikten med møtet var å legge grunnlaget for en dialog og et videre samarbeid ved gjennomføring av erosjonsreduserende tiltak i og langs bekkeløpene. Erfaringer fra utbedring og sikring av Skibekken vil bli lagt til grunn i det videre arbeidet.
Det var god deltakelse på møtet fra de fleste gårdene, både grunneiere og drivere møtte opp. I tillegg var Ås kommune, kommunalteknisk enhet, representert, sammen med NIBIO, temagruppe Landbruk i PURA og arrangørene PURA og Follo landbrukskontor.

PROGRAM:
Møteleder: Lars Martin Julseth, landbrukssjef i Follo

 

Reduksjon av erosjon i bekker og elver er viktige tiltak for bedring av vannkvaliteten

 

 

Anita Borge, vannområdeleder i PURA

 

Gjennomføring av erosjonsreduserende tiltak i Skibekken – erfaringer vi tar med til Skuterudbekken

 

 

Lars Martin Julseth, landbrukssjef i Follo

 

Hydrologi, erosjon og tap av næringsstoffer. Resultater fra JOVA-programmet i Skuterudfeltet

 

 

Johannes Deelstra, seniorforsker NIBIO

 

Videre arbeid i ad hoc-gruppe Skuterudbekken

 

 

Grunneiere, brukere, Follo landbrukskontor, Ås kommune, PURA

 

Det kom mange synspunkter og kommentarer under det siste punktet, og en skisse til videre arbeid ble lagt. To representanter fra grunneierne/driverne vil delta i det videre arbeidet i ad hoc-gruppe Skuterudbekken: Kristian Hoel Sæther og Anders Wetlesen. NIBIO vil utarbeide et utkast til detaljplan for tiltaksgjennomføring med kostnadsoverslag. Alle vil bli invitert til en befaring langs bekken etter påske.

Da er vi i gang med et meget viktig prosjekt!

Se kveldens presentasjoner under bildet.

Bildet under: Deler av nedslagsfeltet til Skuterudbekken/Grytelandsbekken med sidebekker, sett fra nord mot sør.
Foto: Sommerseth Design for PURA.