Fagsamling om vegetasjonspleie langs vassdrag 15.03.2018

I PURA har vi tro på at teori og praksis kan gi oss noen nyttige «kjøreregler» for pleie av kantsoner langs vassdrag. Vi inviterte derfor 15. mars til en fagsamling om dette temaet.

Teksten fortsetter under bildene.

(Bilder: Skibekken/Finstadbekken. Foto: PURA)

Kveldens fokusområde var vegetasjon langs vassdrag i erosjonsutsatte landbruksområder. Mer spesifikt: Kantsonen, det vil si sonen mellom åker og vann. Denne sonen bidrar blant annet til rensing av jordbruksavrenning, reduserer kanterosjon og øker det biologiske mangfoldet. Vannkvaliteten forbedres med en godt fungerende kantsone!

Hensikten med samlingen var å informere om hva forskningen sier om kantsonens mange funksjoner og hvordan kantsonen langs vassdrag kan utformes og skjøttes på best mulig måte. Og hva mener praktikerne om dette?

En liten, lydhør forsamling stilte opp, og etter presentasjoner fra hhv. Lars Martin Julseth (Follo landbrukskontor), Anne-Grete Buseth Blankenberg og Eva Skarbøvik (NIBIO) fikk vi kommenterer fra deltakerne. Flere hadde erfaringer og synspunkter på vegetasjonspleie i kantsonen.

Programmet for fagsamlingen ser du under, sammen med presentasjonene.

Møteleder: Lars Martin Julseth, landbrukssjef i Follo

Velkommen ved PURA, vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget Anita Borge, vannområdeleder i PURA
Utfordringer med riktig pleie av kantsoner i PURA Lars Martin Julseth
Kantsoner har mange viktige funksjoner. Hvordan kan disse ivaretas på best mulig måte i et jordbrukslandskap? Anne-Grete Buseth Blankenberg og Eva Skarbøvik, NIBIO
Diskusjon

Samlingen blir fulgt opp med en befaring 15. mai langs en egnet bekkestrekning i PURA der vi skal se et eksempel på hvordan god skjøtsel av kantsonen kan gjennomføres.

I etterkant av befaringen vil det bli laget en informasjonsbrosjyre for gunstig pleie av kantsoner.

Prosjektet gjennomføres som et samarbeid mellom vannområdet PURA, Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget, og Follo landbrukskontor.