Årsrapport vannkvalitetsovervåking 2013

Årsrapporten for vannkvalitetsovervåkingen i 2013 viser at vi i to av våre tiltaksområder har økologisk tilstand god, i ti er tilstanden moderat, i to er den moderat til dårlig og i to er den svært dårlig. Les i detalj om resultatet av overvåkingen for 2013 her!