PURA setter søkelyset på ulovlig massedeponering – effekter på vannmiljøet

I PURAs eierkommuner pågår det deponering av masser som påvirker vannforekomstene i negativ grad. Når sigevann fra deponiene kommer i kontakt med bekker, elver og innsjøer, forringes vannkvaliteten. Deponering av forurensede masser er forbudt, med hjemmel i Forurensningsloven med tilhørende forskrifter: Forurensningsforskriften, avfallsforskriften og internkontrollforskriften.

PURA ønsker å gå inn som støttespiller i det arbeidet kommunene allerede gjør innen ulovlig massedeponering. Hensikten er å synliggjøre de negative effektene som deponering av forurensede masser har på vannkvalitet, og bidra til at vannmiljø-perpektivet blir ivaretatt i de ulike sakene. Ås kommune har etablert et ”Nettverk for massehåndtering” med representanter fra Ås kommune (avdeling for Plan og utvikling og etat for Teknikk og miljø), Landbrukskontoret i Follo og Follo politidistrikt. PURA er tatt opp som assosiert medlem av nettverket, og vil delta på møter der relevante saker står på agendaen.