Hvordan har egentlig utviklingen i vannkvalitet i PURA vært fra 2012?

PURA har i mange år overvåket elver, bekker og innsjøer i Årungen-, Gjersjøen- og Bunnefjordenvassdraget. Overvåkingsprogrammet som nå følges ble opprinnelig etablert ved oppstart av PURA i 2008, og deretter justert med jevne mellomrom frem til den overvåkingen som foregår i dag. Siden 2012 har dette programmet vært mer eller mindre uforandret.

Vi ønsket å få kunnskap om hvordan vannkvaliteten har endret seg i våre elver, bekker og innsjøer gjennom disse årene, – har det vært en bedring eller forverring?

Svaret er å finne i de to rapportene som nylig er utarbeidet. Vi har valgt å kalle disse trendrapporter, og de er utarbeidet av Norconsult på oppdrag fra PURA (trykk på linkene):

«Årungenvassdraget og Gjersjøvassdraget. Fosfor og planteplankton 2012-2020»

«Elver og bekker med utløp til Bunnefjorden. Fosfor og nitrogen 2012-2020».

Visste du for eksempel at Nærevann er innsjøen som har hatt størst positiv utvikling i PURA siden 2012? Og visste du at 13 elver og bekker renner ut i Bunnefjorden fra PURAs område, og av disse bidro Årungenelva og Gjersjøelva med til sammen ca. 65 % av de samlede tilførslene av fosfor, og ca. 75 % av de samlede tilførslene av nitrogen? Dette, og mye, mye mer kan du lese i trendrapporene som nå er publisert på PURAs hjemmeside.