Workshop 15.09.2015: Vannkvalitetens plass i forvaltningen

PURA arrangerte 15.09.2015 en workshop med tittel «Vannkvalitetens plass i forvaltningen». Det var stor oppslutning om arrangementet med i underkant av 80 deltakere. Hele 23 kommuner og interkommunale samarbeid var representert sammen med fylkesmenn fra to fylker, en fylkeskommune, sektorer, politikere, interesseorganisasjoner med mer.

Til workshopen ønsket vi å samle kommunenes ulike forvaltningsområder (plan, bygg, vannforvaltning), statlig forvaltning og andre aktuelle sektorer. Hensikten var å bevisstgjøre vannkvalitetshensyn i det daglige arbeidet. Spesielt fokus la vi på forvaltningsområdene planarbeid og vannforvaltning. Overvann var et hovedtema denne dagen.

Vi var heldige og fikk med et medlem av overvannsutvalget som innleder. Utvalget er nedsatt av Regjeringen og skal blant annet vurdere rammene for håndtering av overvann i byer og tettsteder. Det var ellers presentasjoner fra kommuner som har gjort noen kloke grep og fra et nettverk som jobber med klimatilpasninger i Follo-kommunene. Vann fra vei er et aktuelt tema, og Statens vegvesen orienterte om tiltak for å rense veivann. Vi fikk også høre fra en kommune som har lykkes i å vedlikeholde sine sandfang! Dagen ble avsluttet med en god diskusjon der foredragsholderne satt i et panel.

Deltakerliste med mail-adresser kan du laste ned her.

Foredragsholdere med tittel på foredragene:

Anita Borge, PURA: Velkommen. Tema for dagen.

Simon Haraldsen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus: Vannkvalitetens plass i forvaltningen – fylkesmannens tilnærming.

Mia Ebeltoft, Finans Norge: Behov for gode kjøreregler for overvannshåndtering: Ansvar, rammebetingelser, virkemidler. Veien mot en NOU.

Anders Jørstad, Skedsmo kommune: Overvann inn i kommunenes plansystem i Skedsmo: Gode grep.

Cecilie Bråthen, Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten: «Walk the talk» i Oslo: Fra strategi til handlingsplan.

Knut Bjørnskau, Ski kommune: Blågrønn struktur i Ski: Klima- og miljøvennlig byutvikling.

Lars Buhler, Ås kommune: Klimatilpasningsnettverket i Follo.

Ola R. Eide, Statens vegvesen: Forurensning fra veivann: Statens vegvesens tilnærming: Renseløsninger for eksisterende og nye veinett.

Kurt Bøystad, Bærum kommune: Forurensning fra veivann: Sandfang i Bærum. Hvordan lykkes med vedlikeholdet.

Se fullstendig program for dagen her.

Se link til presentasjonene under.