Informasjonsmøte om oppstart av prosjekt Østensjøvann

9. oktober 2014 inviterte PURA og Follo landbrukskontor til informasjonsmøte for grunneiere og brukere av landbrukseiendommer i nedslagsfeltet til Østensjøvann. Møtet ble holdt på Felleskjøpet, Holstad. Bakgrunnen var at det er ønskelig med en intensivering av tiltakene innen landbrukssektoren i dette nedslagsfeltet. En reduksjon av de eksterne tilførslene er ønsket, og sektor landbruk er sammen med kommunalt avløp fra Ski kommune en viktig bidragsyter. PURA vurderer om ufiske i Østensjøvann kan være et tiltak som reduserer fosforinnholdet i innsjøen. Før et eventuelt utfiske igangsettes er det imidlertid ønskelig å sette inn ekstra innsats innen landbruk og kommunalt avløp. Når det gjelder kommunalt avløp har Ski kommune nå gjennomført en større oppgradering av sine avløpssystemer som tidligere har gitt avrenning til Skibekken/Finstadbekken.

For å redusere tilførslene fra landbruket ytterligere har temagruppe Landbruk i PURA igangsatt prosjekt Østensjøvann. Prosjektet innebærer tilbud om miljøplanlegging, miljørådgivning og gjødslingsplanlegging til landbruket i nedslagsfeltet.  På informasjonsmøtet 09.10.2014 ble det informert om bakgrunnen for miljøsatsingen. Prosjektet, miljøplanleggingen og -rådgivningen ble beskrevet og gjødslingsplanlegging ved bruk av fosforindekskalkulator ble omtalt. Nedenfor  kan du laste ned presentasjonene som ble holdt. I tillegg til presentasjonene redegjorde miljørådgiver Gard Mjåland for hvordan den direkte dialogen med bøndene vil bli lagt opp, og Per Ove Lindemark fra Norsk Landbruksrådgivning informerte om gjødslingsplanlegging ved bruk av fosforindekskalkulatoren.

Mange grunneiere og brukere av eiendommene i nedslagsfeltet hadde møtt opp og det ble gode diskusjoner rundt temaet. Tilbudet om miljøplanlegging, miljørådgivning og gjødslingsplanlegging vil komme i oktober måned. PURA håper at så mange som mulig blir med på denne dugnaden for å gjøre Østensjøvann friskere!