Informasjonsmøte med grunneiere og brukere langs Skibekken/Finstadbekken 09.06.2015

PURA arrangerte 09.06.2015 et informasjonsmøte med grunneiere og brukere langs Skibekken/Finstadbekken, en bekk som renner fra Ski tettsted til Østensjøvann. I regi av vannområdet igangsettes nå et arbeid for å hindre utgraving og erosjon i og langs denne bekken ved sterke nedbørsepisoder. På denne måten ønsker man å redusere forurensninger til Østensjøvann.

Informasjonsmøtet ble holdt på driftssentralen i Ski kommune, og samtlige eiendommer langs bekken var representert. Hensikten med møtet var å involvere grunneierne/brukere i det kommende arbeidet med utbedring og sikring av bekken. En ad hoc-gruppe er nedsatt for å jobbe frem aktuelle tiltak, og en rapport om dette vil ferdigstilles i februar 2016. I ad hoc-gruppen sitter deltakere fra Ski kommune, Landbrukskontoret i Follo, grunneiere/brukere og PURA. På informasjonsmøtet 09.06.2015 ble det valgt to representanter fra grunneierne/brukerne som deltar videre i ad hoc-gruppen.

På informasjonsmøtet informerte Anita Borge, prosjektleder i PURA, om bakgrunnen for ad hoc-gruppens pågående arbeid og viktigheten av å iverksette tiltak langs bekkestrengen. Knut Bjørnskau, Ski kommune, redegjorde for Ski kommunes tidligere og pågående arbeid som har relevans for arbeidet med Skibekken/Finstadbekken. Utredningsarbeidet vil bli gjennomført av Sweco ved Birger Mellum. Landbrukskontoret ved Tormod Solem og Gard Mjaaland informerte om status for prosjekt Østensjøvann og kartleggingen av forholdene langs bekken. Last ned kart som viser problempunktene her. Last ned rapporten fra miljørådgivningen her.

Last ned presentasjonene fra møtet under.

Møtet ble avsluttet med en konstruktiv bolk der grunneierne/brukerne kunne stille spørsmål og komme med kommentarer/synspunkter. Neste treffpunkt med alle grunneierne/brukerne blir en befaring som vil finne sted i siste halvdel av september 2015. Referatene fra møtene i ad hoc-gruppen ser du her.