Åpent møte: Matproduksjon i et skiftende klima

Det ble arrangert et åpent møte med landbruksnæringen 20.11.2012 i Ås kulturhus. Tittelen på møtet var «Matproduksjon i et skiftende klima», og arrangementet var et samarbeid mellom Landbrukskontoret i Follo, PURA, Follo krets av Norges Bondelag og Norsk Landbruksrådgivning SørØst. Bakgrunnen for møtet: Regjeringen har satt som mål å øke norsk matproduksjon i de kommende år, samtidig som det settes krav til bedre vannkvalitet i våre vannforekomster. Landbruket er en sentral bidragsyter i arbeidet for å oppnå god vannkvalitet siden en god del av forurensningene kommer herfra. Næringen har derfor i mange år hatt stort fokus på miljøriktig drift, men dette gir en del utfordringer. Finnes det en mulighet til å identifisere arealer og sette inn tiltak der miljøeffekten er størst?

Et godt verktøy i dette arbeidet kan være fosforindekskalkulatoren, og denne fikk en grundig presentasjon på møtet. Utfordringene som følger med et våtere og villere klima ble også berørt, og da særlig i forhold til det økende problemet med sopp og mykotoksiner i kornavlingene. Rådgjerder mot disse utfordringene ble presentert på møtet. To bolker med diskusjoner og kommentarer aktiverte deltakerne på en god måte. Nedenfor kan du laste ned invitasjon med program og presentasjonene til Tore Krogstad, Per Ove Lindemark og Einar Strand.

Landbruksdirektør Morten Ingvaldsen foredro uten bruk av PowerPoint. Hans hovedbudskap ble tatt godt imot: Et bærekraftig landbruk skal ha fokus på både miljø, samfunnsbidrag og driftsøkonomi. Dette betyr at målrettede tiltak blir viktige fremover.

PURA påstår: Håndboken i bruk av fosforindekskalkulatoren kan bli en smart joker i det videre arbeidet med miljøtiltak innen landbruket!

Her kan du laste ned håndbok i bruk av fosforindekskalkulatoren.