Befaring med grunneiere og brukere langs Storgrava

Det ble gjennomført en befaring langs Storgrava i Frogn kommune 06.04.2022. Denne bekken er neste bekk ut i vår serie av erosjonssikring av landbruksbekker. Skibekken og Skuterudbekken/Grytelandsbekken i Nordre Follo/Ås er nå vellykket sikret mot erosjon, og nå retter vi fokus mot Storgrava. Utfordringene her er noen av de samme som i de to foregående bekkene: Graving, utrasing og flom. Det var godt oppmøte på befaringen; 7 av grunneierne og 4 av brukerne langs bekken deltok sammen med Landbrukskontoret i Follo, Frogn kommune og PURA. Turen gikk fra kulvert ved Sørbråtenveien langs bekken oppstrøms til Kykkelsrud. Grunneierne og brukerne ga sine synspunkter på hva de mener er utfordringene i og langs bekken. Neste steg er å utarbeide en rapport om konkrete behov for erosjonsreduserende tiltak; type tiltak, hvor de skal gjennomføres og kostnader. Deretter må det sendes søknader til Statsforvalteren, Fylkeskommunen, NVE og Frogn kommune for tiltaksgjennomføring, og det finansielle må på plass. Grunneierne vil involveres i den videre prosessen.


Foto: Follo landbrukskontor