Forvaltingsplan 2010-2015 med tiltaksprogram for Vannregion 1: Glomma og indre Oslofjord er nå behandlet i Fylkestingene

Forvaltningsplan 2010-2015 er godkjent av Kongen i statsråd. PURA leverte sin tiltaksanalyse til Vannregionmyndigheten for Vannregion 1, Fylkesmannen i Østfold, i slutten av 2008/begynnelsen av 2009. Det samme gjorde de andre vannområdene som er med i første planperiode i Vannregion 1. Tiltaksanalysene fra Vannregion 1 ble av Vannregionmyndigheten sammenstilt til utkast til forvaltningsplan med tiltaksprogram som var på høring i perioden 14.01.-14.07.2009. Høringsuttalelsene kan du laste ned her. Vannregionmyndigheten innarbeidet høringsuttalelser i forvaltningsplan og tiltaksprogram, og dokumentene ble 31.08.2009 oversendt fylkeskommunene for behandling. Dokumentene kan du laste ned her. Behandlingen i Fylkestingene ble gjennomført innen 01.11.2009. Saksdokumenter og vedtak kan du laste ned her. Forvaltningsplanene fra samtlige vannregioner i Norge ble oversendt Miljøverndepartementet, og ble endelig godkjent av Kongen i statsråd 11.06.2010. Den kongelige resolusjonen kan du se her.