Ås Landbrukslag og Nesodden Landbrukslag har på sine årsmøter 2009 diskutert RMP med forskrifter – virkning i vannområdet PURA

Ås Landbrukslag hadde årsmøte 15.10.2009. Et av temaene var Regionalt miljøprogram, RMP, med «Forskrift om krav til jordarbeiding og miljøtiltak i nedbørfelt til særlig utsatte vassdrag, Akershus og Østfold» og virkning i vannområdet PURA. Tormod Solem fra Landbrukskontoret i Follo og deltaker i temagruppe Landbruk i PURA var sammen med landbruksdirektør hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus Lars Martin Julseth invitert for å holde innlegg og gi utfyllende kommentarer under diskusjonen.
Nesodden Landbrukslag hadde årsmøte 22.10.2009. Her var også et av temaene RMP med forskrift om krav til jordarbeiding og virkning i vannområdet PURA. Erfaringer fra Morsa ble diskutert, inkludert erfaringer med utfylling av søknadsskjema.
Konklusjonen fra begge årsmøtene var at det var ønskelig med et enklere skjema og en enklere saksbehandlingsprosess. PURA ga 28.08.2009 en høringsuttalelse til «Forskrift om krav til jordarbeiding og miljøtiltak i nedbørfelt til særlig utsatte vassdrag, Akershus og Østfold» og ønsker gjennom videre dialog med Fylkesmannen å påvirke prosessen til beste for begge parter: Bønder/matprodusenter og myndighetsutøvere