PURA har avholdt seminarer med interessenter i uke 22, 23 og 24

Prosjektet er nå inne i en viktig fase der tiltak skal iverksettes i PURA´s eierkommuner. Tiltakene skal til sammen sikre god kjemisk og økologisk tilstand i vannforekomstene i vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget. Vi går nå fra ord til handling, og interessen for prosjektet og dets agenda er økende hos våre interessenter; de som har betydning for og interesse av prosjektet. Som et ledd i å sikre god kommunikasjon med interessentene er det avholdt seminarer i mai/juni. Miljøvernorganisasjoner, ordførere og øvrige politikere fra PURA´s eierkommuner, beboere, bønder, lokale lag, foreninger, forskere og media var tilstede og ga oss konstruktive innspill.