Årsrapport for vannkvalitetsovervåking 2020

Årsrapporten for den tiltaksorienterte vannkvalitetsovervåkingen i PURA 2020 er nå klar.

Denne gang er vi ekstra stolte av å presentere dataene. Disse fremstilles på en ny og forhåpentligvis enda mer pedagogisk måte enn tidligere. Utgangspunktet for rapporteringen er innsjøene og Bunnefjorden og hvor mye hver av tilførselsbekkene/ – elvene bidrar med av forurensninger til innsjøene og fjorden. Klima og leirdekningsgrad er i større grad enn tidligere tatt inn som viktige påvirkere for observert vannkvalitet.

Den negative utviklingen fra 2018 til 2019 ser ut til å ha snudd for flere av tiltaksområdene i vårt vannområde. Spesielt viser tilførselsbekkene/ – elvene til Bunnefjorden, inkludert Pollevann, en positiv utvikling ved å gå fra moderat til god økologisk tilstand. Det er å håpe at effektive tiltak er en del av forklaringen på denne positive trenden. Verdt å merke seg i en tid med sterkt økende oppmerksomhet rundt Oslofjordens tilstand!

Last ned langversjonen av årsrapporten her.

Last ned kortversjonen her.

En bla-vennlig utgave av kortversjonen ser du her.

Det er også utarbeidet trendrapporter for våre vassdrag (Årungen- og Gjersjøvassdraget og Bunnefjordenvassdraget) der utviklingen siden 2012 beskrives og forklares. Se her!