Omfattende undersøkelse av sedimentene i indre Oslofjord viser: Ingen områder kan friskmeldes

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord, med delfinansiering fra Miljødirektoratet, har gitt NGI, Norges Geotekniske Institutt, i oppdrag å gjøre en risikovurdering av forurenset sjøbunn i indre Oslofjord. PURA har deltatt i utarbeidelsen av rapporter for arbeidet. I rapportene beskrives prøvetakingen av sjøbunnen fra Drøbaksundet til innerst i Bunnefjorden og vurderingene av hvor det bør gjøres tiltak for å begrense forurensningsspredning til sjø og hvor det bør vurderes å gjøre tiltak i sjøbunnen.
Resultatene viser at ingen områder kan friskmeldes. Det er imidlertid stor variasjon mellom de undersøkte områdene, også i beregnet risiko. Hvor mange miljøgifter som bidrar til overskridelsene av grenseverdier varierer også. NGI har anbefalt at fire områder – sør for Malmøya, Lysakerfjorden, utenfor Sandvika og mellom Sjursøya og Malmøya – prioriteres først. Her foreslås det å starte med en detaljert prøvetaking. Dette betyr at et område som grenser til PURAs vannområde, området sør for Malmøya, er foreslått inkludert i en videre prosess.

Les mer i informasjonsbrosjyren for prosjektet.

Rapportene fra undersøkelsene finner du på Fagrådets hjemmeside.

Foto: Svartskog/Linnekastet mot nord, Sommerseth Design for PURA.