Helhetlig plan for Oslofjorden er overlevert Klima- og miljøvernministeren

Miljødirektoratet leverte mandag 2. desember på oppdrag fra Klima- og miljødepartement forslag til en handlingsplan for Oslofjorden. Planen er utarbeidet sammen åtte andre statlige etater og fylkesmennene og fylkeskommunene rundt fjorden.

Bakgrunnen er at et enstemmig Storting i 2018 ba regjeringen om å lage en plan for Oslofjorden, med mål om å fremme et aktivt friluftsliv og oppnå god miljøtilstand.

Som del av planen har Miljødirektoratet innhentet ny kunnskap og oppsummert tilstanden for Oslofjordområdet.

Økt bruk av Oslofjorden har medført stor belastning på fjorden gjennom økte utslipp, sterkt press på fiskebestander, økt skipstrafikk og press på arealene både på sjøflaten og i strandsonen.

PURA fikk muligheten til å gi innspill til planen i oktober 2019 og fremhevet i sine kommentarer viktigheten av å få med kontroll av utslipp av båtseptik som innsatsområde. Dette ble lyttet til; innsatsområde nr. 1 heter: «Redusere utslipp fra kommunalt avløp og spredt bebyggelse – rensing av organisk stoff/nitrogen og raskere ledningsnettfornyelse – bedre regulering av båtseptikensing av organisk stoff/nitrogen og raskere fornyelse av ledningsnettet, bedre regulering av båtseptik».

Last ned planen og les mer om de øvrige innsatsområdene her.

 

Ola Elvestuen har mottatt rapporten og lover å starte arbeidet med å omsette ord til handling. Foto: PURA: