Renere Oslofjord med båtseptik-forbud

PURA ønsker å forby tømming av septik fra fritidsbåter i Bunnefjorden. Et slikt forbud vil være et viktig løft for vannkvaliteten i Oslofjorden. PURA mener at dette vil redusere forurensningen betydelig, da båtseptik inneholder høye konsentrasjoner av næringsstoffer og smittestoffer. Båtseptik kan medføre oppblomstring av giftproduserende alger og denne type utslipp har også en estetisk side.

Vannområdet PURA satte saken på agendaen da vannområdet Horten-Larvik våren 2016 kom med en henstilling om tilslutning til et opprop mot utslipp av septik fra fritidsbåter i hele Oslofjorden. Henstillingen var ønsket behandlet i styringsgrupper/vannområdeutvalg i samtlige vannområder som grenser til Oslofjorden.

Av PURAs eierkommuner har allerede Nesodden kommune innført forbud mot utslipp av denne type septik (2003), og i Morsa vannområde har Vestby kommune innført forbud. Det er nå ønskelig at kommunene Ås, Frogn og Oppegård innfører forbud, slik at samtlige eierkommuner med kystlinje i PURA håndhever et forbud mot tømming av septik fra fritidsbåter.

PURA har et ansvar for å mane til handling i sine eierkommuner ved å sikre innføring av viktige tiltak for å bedre vannmiljøet. Oppropet fra vannområdet Horten-Larvik ble derfor behandlet i vannområdets styringsgruppe som så positivt på initiativet og ønsket å støtte dette. Etter behandling i rådmannskollegiet ble saken behandlet i Follorådet. Også Follorådet stilte seg positive til initiativet fra PURA, som ble bedt om å utarbeide en felles politisk sak i de aktuelle kommuner om innføring av forbud mot utslipp av båtseptik.

Vedtaket i Follorådet ble fulgt opp ved etablering av en ad hoc-gruppe i PURA. Et viktig mandat for gruppen var å se på løsninger for en mottaksstasjon for båtseptik, da det var ønskelig at dette var på plass før forbudet ble innført. Ad hoc-gruppen foreslo hvilken type mottaksstasjon som var mest hensiktsmessig og vurderte mulig beliggenhet av et mottak. Gruppen så også på løsninger for økonomi/finansiering og daglig drift av mottaksanlegget. Konklusjonene og anbefalingene fra ad hoc-gruppen inngår i den politiske saken som nå er til behandling i eierkommunene.