PURA ser på mulighetene for et utfiske av mort i Østensjøvann

I mai 2017 igangsettes det et forprosjekt for å finne ut om Østensjøvann er modent for et utfiske av mort. Et utfiske vil kunne bedre den økologiske situasjonen i vannet, gjøre det klarere, mindre fosforbelastet, og fiskelivet vil bli mer allsidig. Under kan du lese litt om hvordan PURA har jobbet målrettet for å kunne lansere utfiske som et aktuelt tiltak.

Helt fra oppstarten av PURA har man hatt et «spesielt øye med» Østensjøvann og Årungen. Dette fordi mye oppmerksomhet er rettet mot disse innsjøene, og det en lang vei å gå før man når målet om god kjemisk og økologisk vannkvalitet.

Østensjøvann mottar forurensninger fra kommunalt avløp, tette flater (veier), landbruk og spredt bebyggelse. Det er gjennom årene blitt gjennomført mange tiltak for å redusere tilførslene fra alle disse tilførselskildene, og dette arbeidet skal fortsette.

I tillegg til tiltak på land ønsket PURA i 2008 å finne ut om tiltak i selve innsjøen, såkalte innsjørestaurerende tiltak, kunne gi innsjøen «et spark bak», – få den hurtig på bedringens vei. Sammen med tiltak på land skulle dette gi fortgang i forbedring av vannkvalitet. Høsten 2008 holdt vi et arbeidsseminar med den gang UMB, der de delte sin erfaring fra arbeid i Østensjøvann og i Årungen. Her kom innsjørestaurerende tiltak opp som en mulighet.

PURA ønsket etter arbeidsseminaret i 2008 å koble på et bredere spekter av den kompetansen som finnes på innsjørestaurering i fagmiljøet. Derfor arrangerte vi en workshop i 2009 om innsjørestaurerende tiltak, og i tillegg til UMB involverte vi fagmiljø fra COWI i Norge og Danmark, NIVA, Limno-Consult, Universitetet i Oslo og Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet). Vi fikk også høre om erfaringer fra vannområdet Morsa.

I forbindelse med denne workshop`en ble det utarbeidet en fagrapport: «Erfaringer med innsjørestaurering og perspektiver for Årungen og Østensjøvann». Se fagrapporten her.

En konklusjon fra workshop`en i 2009 var at man burde starte opp med innsjørestaurerende tiltak i Østensjøvann siden det ville ha effekt nedstrøms til Årungen. Det ble anbefalt å utarbeide en mulighetsstudie for innsjørestaurerende tiltak i Østensjøvann. Mulighetsstudien skulle utgjøre en kartlegging av mulighetene for konkrete innsjørestaurerende tiltak.

En mulighetsstudie ble gjennomført av COWI i samarbeid med UMB og Limno-Consult. Se mulighetsstudien her.

Mulighetsstudien konkluderte med at utfiske var det anbefalte innsjørestaurerende tiltaket for Østensjøvann. Det ble anbefalt å starte med utfiske og supplere med andre tiltak dersom ikke utfiske ga tilstrekkelig effekt. PURA innledet et samarbeid med UMB ved Institutt for naturforvaltning og Thrond Haugen. Første steg var å gjennomføre en kartlegging av fiskebestanden i Østensjøvann. I februar 2012 hadde vi et informasjonsmøte med grunneiere rundt Østensjøvann der vi gikk igjennom planene for kartleggingen.

Denne ble gjennomført av Thond Haugen med studenter. Rapporten for kartleggingen endte opp med en anbefaling om et tynningsfiske av mort med særlig innsats mot størrelsesintervallet 12-20 cm. Se rapporten fra fiskekartleggingen her.

I mars 2014 ble det gjennomført et fagseminar med deltakere fra NMBU, ekspert fra Danmark (Erik Jeppesen), fra Universitetet i Oslo (Dag Hessen), NIVA, Miljødirektoratet, Fylkesmannen, Fylkeskommunen, diverse konsulenter og grunneiere.

Etter fagseminaret møttes temagruppe Biologi/limnologi og prosjektgruppen i PURA for en oppsummering av kunnskapsinnhentingen. Konklusjonen var at man i den videre prosessen ønsket å vektlegge følgende:

– Konsentrasjon av fosfor – utvikling

– Videreføring av tiltak som bidrar til mindre ekstern forurensning til Østensjøvenn, og om mulig intensivere tiltakene.

Ski kommune dokumenterte sitt pågående og planlagte arbeid med tiltak innen kommunalt avløp fra områder som drenerer til Østensjøvann. Dette er tiltak som på sikt vil redusere tilførslene fra avløpsnettet i Ski sentrum betraktelig. Innen landbruket ble prosjekt Østensjøvann igangsatt, der målet var å kartlegge om det var mer å hente med intensivering av landbrukstiltak. Et av resultatene fra dette prosjektet er at det nå planlegges gjennomføring av sikrings- og utbedringstiltak av Skibekken/Finstadbekken med hensikt å hindre/redusere erosjon i bekkeløpet.

På denne måten fikk tiltak på land det nødvendige fokus. Nå, i 2017, er tiden igjen moden for å se på tiltak internt i innsjøen, og mulighetene for et utfiske skal derfor igjen undersøkes. NMBU ved Thrond Haugen, Gunnhild Riise og Thomas Rohrlack har levert et tilbud til PURA på en forundersøkelse. Her skal interne tilførsler kartlegges sammen med omsetning av næringsstoffer i innsjøen. Datainnhentingen vil sikre den nødvendige dokumentasjonen på om uttak av mort vil bedre den økologiske tilstanden av Østensjøvann, eventuelt om utfiske ikke er tilrådelig. Resultater av forundersøkelsen vil publiseres på PURAs hjemmeside så snart de er klare.