Møte med politikere på Stortinget 21.03.2017

«Økt matproduksjon og rent vann – er det forenlig?» var temaet på seminaret som vanngruppen på Stortinget arrangerte i samarbeid med vannregionmyndigheten for vannregion Glomma og vannområder i Østfold. Ledere for vannområder, prosjektledere, landbruksnæringen, fylkesmenn, fylkeskommuner og Miljødirektoratet møtte lokalpolitikere og stortingspolitikere for diskusjon. Et fyldig program ga god innsikt i problemstillingen: Kan man lykkes i å både øke matproduksjon og samtidig oppnå og opprettholde rent vann? Seminaret ble avsluttet med en paneldebatt der følgende deltok: Lars Andreas Lunde (statssekretær Klima- og miljødepartementet), Terje Halleland (statssekretær Landbruks- og matdepartementet), Bjørn Gimming (Norges Bondelag), Ellen Solbrekke (ordfører Rakkestad kommune og leder av styringsgruppen i vannområde Glomma Sør for Øyeren), Sigbjørn Gjelsvik (Akershus Sp), Stein Erik Lauås (Østfold Ap) og Finn Grimsrud (prosjektleder vannområde Haldenvassdraget).

En hovedkonklusjon fra seminaret kan være at vannforvaltningen i Norge lykkes ikke i sitt arbeid etter vannforskriften før det øverste politiske sjikt – Storting og regjering – for alvor setter temaet på sin agenda.