PURA-seminar: Brukerinteresser

PURA arrangerte 07.11.2016 seminaret: «Vassdrag og kyst som ressurs. Økologi og brukerperspektiv – er det forenlig?»

Det var stor oppslutning om arrangementet, over 90 stk. hadde meldt seg på. Det var deltakere fra 15 kommuner og interkommunale samarbeid, 10 ulike naturvern- og interesseorganisasjoner, 5 vannområder, Miljødirektoratet, fylkesmannen fra 2 fylker, fylkeskommunen fra ett fylke, bønder, beboere, konsulenter og forskere. Seminaret skulle være en arena for diskusjon om verdien av våre vassdrag og vår kyst. Vi ønsket et svar på hvordan økologi og brukerinteresser kunne forenes best mulig.

Vi ønsket svar på følgende spørsmål:

  • Hvordan bør vi jobbe for å sikre fremtidige rekreasjonsmuligheter langs våre vassdrag og langs vår kyst, spesielt i et så tett befolket område av Norge som PURA representerer?
  • Hvordan bør vi samarbeide (forvaltning/politikere/forskere/folk flest)?
  • Hvordan ivareta både vannkvaliteten, biomangfoldet og brukerinteressene?
  • Hvordan påvirker flom og ras våre vassdrag? Hva er verdien av gunstig kantvegetasjon?

Et spennende kobbel med foredragsholdere satte sitt preg på dagen:

Dag Hessen, Universitetet i Oslo

Ida Fossum Tønnesen, Oslo Elveforum

Silje Hansen, vannkoordinator for SABIMA, Norsk Friluftsliv og Samarbeidsrådet for naturvernsaker

Anne-Grete Buseth Blankenberg og Eva Skarbøvik, NIBIO

Rune Svensson, Oslofjordens Friluftsråd

Lars Martin Julseth, Follo landbrukskontor

Tuva Moflag, ordfører i Ski kommune

 

Program:

Tema innlegg ved
Velkommen.

Arbeidet for god vannkvalitet er viktig for alle. Hvorfor er politisk engasjement vesentlig i dette arbeidet?

 

Tuva Moflag, ordfører i Ski kommune

 

Tema for dagen Anita Borge, prosjektleder i PURA
Hvordan lykkes med kommunalt samarbeid – politikere, forvaltningen og Oslo Elveforum

 

Ida Fossum Tønnesen,

Oslo Elveforum

 

Vår fantastiske vann-natur – hvordan bør vi jobbe for å sikre fremtidige muligheter for rekreasjon? Silje Hansen, SABIMA, Norsk Friluftsliv og Samarbeidsrådet for naturvernsaker
Vassdrag som resipient, biotop og rekreasjonsområde: Er dette forenlig? Hva er utfordringene?

• Utbedring/sikring av Skibekken/Finstadbekken – et prosjekt i regi av PURA

 

• Kantvegetasjon langs bekker og elver i jordbrukslandskapet

 

 

• Biomangfold og god vannkvalitet. Ja takk, begge deler!

 

Lars Martin Julseth, Follo landbrukskontor

 

Anne-Grete Buseth Blankenberg og Eva Skarbøvik, NIBIO

 

Dag Hessen, Universitetet i Oslo

 

Kysten som «utslagsvask» og rekreasjonsområde. Er det forenlig? Hva er utfordringene?

 

 

Rune Svensson, Oslofjordens Friluftsråd

 

 

Oppsummering og avslutning

 

 

Anita Borge, PURA

 

 

Nedenfor finner du linker til program med tider, deltakerliste og presentasjoner.