Presentasjon i Ås kommunestyre 10.12.2014

PURA ønsker at eierkommunenes politiske organer samler seg om en omforent uttalelse til de regionale planene for vannforvaltning som nå ligger ute på høring.  Målet er å synliggjøre de regionale planenes konsekvenser for PURAs eierkommuner og det oppfordres til at kommunene fatter noen viktige vedtak i den forbindelse. Den samlede saksfremstillingen sikrer samtidig en lokal politisk forankring av målene og tiltakene i PURAs vannområde. Som en forberedelse til behandlingen av den samlede saksfremstillingen i Ås kommune holdt PURA en presentasjon i kommunestyret 10.12.2014. Her ble det lagt vekt på prosessen frem til de regionale planene, der vannområdets tiltaksanalyse er en essensiell del.  Her kan du laste ned PURAs presentasjon i kommunestyret i Ås.