Presentasjon i utvalg for miljø og plan i Oppegård kommune 02.12.2014

PURA ønsker at eierkommunenes politiske organer samler seg om en omforent uttalelse til de regionale planene for vannforvaltning som nå ligger ute på høring.  Målet er å synliggjøre de regionale planenes konsekvenser for PURAs eierkommuner og det oppfordres til at kommunene fatter noen viktige vedtak i den forbindelse. Den samlede saksfremstillingen sikrer samtidig en lokal politisk forankring av målene og tiltakene i PURAs vannområde. Som en forberedelse til behandlingen av den samlede saksfremstillingen i Oppegård holdt PURA en presentasjon i utvalg for miljø og plan 02.12.2014. Her ble det lagt vekt på prosessen frem til de regionale planene, der vannområdets tiltaksanalyse er en essensiell del.  Her kan du laste ned PURAs presentasjon i utvalg for miljø og plan.