PURA intensiverer tiltaksarbeidet i tiltaksområde Østensjøvann

Østensjøvann, beliggende i Ås kommune med nedslagsfelt i Ås og Ski kommuner er en sterkt eutrof innsjø med meget høyt fosfor-innhold. Innsjøen er et naturreservat, underlagt strengt statlig vern etter naturmangfoldloven. Hovedkildene til forurensninger til innsjøen er i første rekke jordbruk, men en del kommer også fra kommunalt ledningsnett, spredt bebyggelse og tette flater. Konsentrasjonen av fosfor er meget høy både i vannfase og i sediment. Det er derfor en lang vei å gå før vannkvaliteten når god kjemisk og økologisk tilstand, i tråd med EUs vanndirektiv og vannforvaltningsforskriften.

Det primære arbeidet for å oppnå god vannkvalitet er å gjennomføre tiltak i nedslagsfeltet til innsjøen innen sektorene jordbruk, kommunalt avløp, spredt bebyggelse og tette flater. Fokus settes derfor inn på å intensivere tiltakene i de nevnte sektorer. Som et supplement til dette ønsker vannområdet å gå for en gjennomføring av innsjørestaurerende tiltak ved utfiske/tynningsfiske. Dette vil kunne gi en umiddelbar positiv respons i vannkvalitet som vil stimulere til ytterligere intensivering av tiltakene på land. Kunnskapsinnhentingen ved et utfiske/tynningsfiske vil også kunne ha overføringsverdi til andre vannområder. PURA har kjørt en lang prosess for å få faglig forankring av tiltaksgjennomføring i området som drenerer til Østensjøvann og i selve innsjøen. Fagmiljø i både Norge og Danmark har vært involvert i denne prosessen som blant annet har omhandlet:

– gjennomføring av fagdag med UMB og workshops med fagmiljøet. Tema: Østensjøvann og Årungen

– utarbeidelse av mulighetsstudie for Østensjøvenn

– gjennomføring av prøvefiske i Østensjøvann med tilførselsbekker

– arrangering av fagseminar med utfiske / tynningsfiske i Østensjøvann som tema

På et felles møte mellom temagruppe Biologi/limnologi og prosjektgruppen 24.04.2014 ble erfaringene av fagseminaret 12.03.2014 diskutert. Konklusjonen på møtet var at PURA bør se på utfiske / tynningsfiske som et realistisk tiltak, men tiltakene på land bør intensiveres og fosforkonsentrasjonen i vannfasen bør reduseres før et eventuelt utfiske / tynningsfiske igangsettes. Utfiske / tynningsfiske gjennomføres over flere år og harmoniseres mot de økologiske forholdene i Østensjøvann. En grunnleggende forutsetning for tiltaket er at dispensasjon gis iht. vernebestemmelsene i naturreservatet. Følgende vedtak ble fattet på fellesmøtet:

– PURA synliggjør tiltak som er gjennomført innen kommunalt avløp i Ski kommune de siste årene. Dette vil ha betydning for fosfortilførselen fra denne kilden, – man vil her kunne forvente en reduksjon innen kort tid.

– PURA ser på mulighetene for å intensivere tiltak innen landbruk – ev. søke om statlige midler for dette

– PURA undersøker sammenhengen mellom fosforavrenning fra dyrket mark og økologisk landbruk

– Kontakten med forskningsmiljøene ved NMBU og Århus universitet opprettholdes