Vesentlige vannforvaltningsspørsmål – Vannregion Glomma

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål er lagt ut på høring i perioden er 1. juli – 31. desember 2012. Dokumentet er en såkalt midtveishøring i arbeidet frem mot forvaltningsplan for vannregionen. Det skal være med på å skape en felles forståelse hos berørte aktører for hva som er de viktigste vannforvaltningsspørsmålene i vannregionen.

Høringsdokumentet beskriver de viktigste utfordringene for forvaltningen av vannressursene i vannregionen og i vannområdene og gir en oppsummering av dagens miljøtilstand, de viktigste påvirkningsfaktorene og brukerinteresser.

Del 1 av høringsdokumentet omfatter Vesentlige vannforvaltningsspørsmål for Vannregion Glomma. Vannområdene har utarbeidet vannområdevise dokumenter som beskriver miljøtilstand, påvirkninger, brukerinteresser og utfordringer. Dette utgjør 16 separate dokumenter og inngår som del 2 av høringsdokumentet.

Høringsdokumentet ble godkjent av styringsgruppen for vannregionen 25. juni 2012.

Dokumentene ligger på www.vannportalen.no/glomma under Plandokumenter/ Vesentlige vannforvaltningsspørsmål

Merknader til dokumentet sendes til:
Østfold fylkeskommune
Vannregionmyndigheten for Glomma
Postboks 220
1702 Sarpsborg

eller sentralpost@ostfoldfk.no innen 31.desember 2012.

Spørsmål rettes til: Østfold fylkeskommune v/ fagsjef miljø Torhild Kongsness 928 20 804 eller e-post torkon@ostfoldfk.no

Last ned høringsdokumentene her.