Informasjon om PURA på årsmøtet i Ås Landbrukslag 07.10.2008

Bøndene utgjør en meget viktig målgruppe for PURA! På årsmøtet i Ås Landbrukslag 07.10.2008 ble det informert om prosjektet. Tormod Solem, ansatt ved landbrukskontoret i Follo og prosjektdeltaker i temagrupe Landbruk i PURA, fortalte litt om bakgrunnen for etableringen av prosjektet, mål og mening med prosjektet, organisering og det pågående arbeidet med tiltaksanalysen. Han viste også kart over vannområdet og inndelingen i vannforekomster. Disse skal sikre en lokal forankring og et eierskap hos befolkningen til målet: Å oppnå god kjemisk og økologisk tilstand for vannkvaliteten i vårt vannområde.